Keuringen en preventie

Kwaliteit en veiligheid zijn voor TOP Technisch Beheer belangrijke uitgangspunten. Elke organisatie en elk bedrijf is wettelijk verplicht inspecties te laten uitvoeren aan zijn technische installaties. Voor alle soorten inspecties aan technische installaties kunt u bij TOP Technisch Beheer terecht. De eisen waaraan installaties moeten voldoen staan beschreven in een groot aantal normen.

VCA
Vanzelfsprekend voldoet TOP Technisch Beheer aan VCA. We zijn VCA** gecertificeerd en beschikken over waarborgen voor werkzaamheden aan gebouwgebonden installaties.


NEN1010
In NEN1010 staan de minimum veiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woningbouw, utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen.

NEN2767
Om de kwaliteit van uw klimaatinstallatie goed te bewaken heeft u inzicht nodig in de conditie van de klimaattoestellen in uw pand. U moet weten of uw pand installatietechnische gebreken vertoont, waar deze zich bevinden en hoe omvangrijk deze gebreken zijn. De informatie die u hiervoor nodig heeft, kunt u met een NEN2767 conditiemeting eenvoudig boven water halen. NEN2767 is een Nederlandse norm waarbinnen conditiescores voor gebouwen zijn vastgelegd. TOP Technisch Beheer beschikt over een NEN2767-keurmeester: wij kunnen voor u een NEN2767 conditiemeting verzorgen. NEN3140
De Arbowet stelt eisen aan de veiligheid van een werkplek. Zo moet de veiligheid van de elektrische installatie voldoen aan de norm NEN3140. Deze norm geeft de eisen weer om laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen te inspecteren.

SCIOS

SCIOS staat voor Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties. SCIOS heeft TOP Technisch Beheer gecertificeerd voor het uitvoeren van onderhouds- en inspectiewerkzaamheden aan stookinstallaties. Schakelt u TOP Technisch Beheer in voor de inspectie, dan weet u zeker dat u voldoet aan de eisen die de wetgever stelt aan kwaliteit van uw stookinstallaties als het gaat om rendement, veiligheid en milieubelasting.Legionella
Om besmetting met de legionellabacterie tegen te gaan, moet uw waterleidinginstallatie aan verschillende eisen voldoen. De legionellabacterie zit van nature in leidingwater (drinkwater, warmwater, mengwater) en water voor luchtbehandeling, koeltorens en bedrijfsvoering. Bij inademing van water in nevelvorm kunnen mensen door legionellabacteriën besmet raken. Dat kan leiden tot een ernstige vorm van longonsteking op een minder ernstige griepachtige aandoening. De overheid stelt maatregelen verplicht om besmetting met legionella tegen te gaan. Dat betekent voor veel bedrijven aanpassingen aan en een andere vorm van onderhoud aan hun waterleidinginstallatie. TOP Technisch Beheer voert inventarisaties en analyses uit bij leidingwater- en klimaatinstallaties. Op basis van een risico-analyse en een beheersplan kan TOP Technisch Beheer uw leidingwater- en klimaatinstallatie aanpassen. Om te voorkomen dat vervuild water kan terugstromen in de leidingen of ‘oud’ water zich mengt met vers water, zijn terugslagkleppen in uw leidingen van groot belang. TOP technisch Beheer is ervaren en deskundig in het aanbrengen en onderhouden van deze terugslagkleppen. Ook desinfectie, analyse en onderhoud van uw gehele waterleidinginstallatie is het werk van TOP Technisch Beheer.

STEK/F-gassenverordening
STEK staat voor Stichting Emissiepreventie Koudetechniek. TOP Technisch Beheer heeft een bedrijfscertificaat van STEK. Dan weet u dat de vakmensen van TOP technisch Beheer bevoegd zijn om aan koelinstallaties te werken die gevuld zijn met CFK-, HCFK- en HFK-houdende koelmiddelen.
Inmiddels is begin 2010 de wet- en regelgeving aangevuld met de F-gassenverordening. Door deze Europese verordening komt STEK te vervallen. De verordening stelt eisen aan gebruik, installering, controle, onderhoud en servicing van installaties die F-gassen (HFK's) bevatten. Ook zijn er regels over het terugwinnen van F-gassen uit installaties. TOP Technisch Beheer beschikt over het bedrijfscertificaat van F-gassen en is dus bevoegd om werkzaamheden uitvoeren aan installaties die F-gassen (HFK's) bevatten. 

EBPD
EPBD staat voor Energy Performance of Building Directive en is een Europese wet, welke is vastgelegd op 19 mei 2010, met verwijzing naar artikel 15, 16 en 17 van de richtlijn 2010/31/EU. Voor Nederland staat dit beschreven in Staatscourant 32499 van 20 november 2013. Sindsdien is deze Europese wet dus wet in Nederland, en moet deze als zodanig worden uitgevoerd. 
Vanuit deze wetgeving moeten gebouwbeheerders/gebouweigenaren, maar ook de gebruikers (afhankelijk van de situatie) één keer per vijf jaar hun airconditioningssystemen laten keuren door een deskundige. Dit geldt voor airconditioningssystemen met een totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau van meer dan 12 kilowatt, dit geldt dus ook voor woningen.
Gedurende de keuring wordt er gekeken naar het rendement van het airconditioningssysteem en de afmetingen in verhouding tot op de koelingsbehoeften van het gebouw. De gebouweigenaar/beheerder ontvangt hier een keuringsverslag waarin aanbevelingen voor een kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie staan vermeld. Afhankelijk van de klasse en het bouwjaar van het airconditioningssysteem wordt er een uiterste keurdatum vastgesteld.